ثبت نام با تخفیف ویژه

حذفیات کنکور 1402

حذفیات دقیق کنکور 1402

حذفیات دقیق کنکور 1402 نوبت دوم (تیر ماه ۱۴۰۲) اعلام شد و داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ نباید مباحث تعیین شده را مطالعه کنند. در این نوشته به توضیح حذفیات دقیق کنکور 1402 می پردازیم، با ما همراه باشید.

کنکور ۱۴۰۲

هر سال چند ماه پیش از موعد روز کنکور، مباحثی با عنوان حذفیات کنکور توسط سازمان سنجش به طور دقیق اعلام می شود. حذفیات دقیق کنکور ۱۴۰۲ برای کنکور گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی اعلام شد.

حذفیات کنکور انسانی ۱۴۰۲

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
عربی،زبان قرآن ۱
علوم انسانی
۱۱۰۲۰۷دهم۱۳۹۹– بخش «البحث العلمی»
– ذکر صیغه فعل به صورت للغائب، للمخاطبین و… (به جای اصطلاح للغائب، اصطلاح مفرد مذکر غائب ذکر شود)
عربی،زبان قرآن ۲
علوم انسانی
۱۱۱۲۰۷یازدهم۱۴۰۰– بخش «للمطالعه» صفحات ۵۷ و ۵۸
– بخش “البحث العلمی”
عربی،زبان قرآن ۳
علوم انسانی
۱۱۲۲۰۷دوازدهم۱۴۰۱– بخش «خوب است بدانیم» صفحه ۱۸
– تشخیص اسلوب حصر
فلسفه ۱۱۱۱۲۲۶یازدهم۱۴۰۰– فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند
-مطالبی که در حاشیه کتاب آمده استپ
-پاورقی ها
-مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه ۲۱۱۲۲۲۶دوازدهم۱۴۰۱– فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند
-مطالبی که در حاشیه کتاب آمده استپ
-پاورقی ها
-مطالب مربوط به مطالعه
منطق۱۱۰۲۲۳دهم۱۳۹۹– پیرا بندهای آبی ستاره دار؛
– حکایت ها؛
– پاورقی ها؛
– صفحات «آنچه در این بخش می خوانیم»؛
– فرهنگ اصطلاحات؛
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از دروس ۹ و ۱۰ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
جامعه شناسی ۱۱۱۰۲۲۰دهم۱۳۹۹– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از دروس ۹ و ۱۴ بخوانیم و بدانیم صفحات ۱۲۶، ۱۰۹، ۱۱، ۸، ۴ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
جامعه شناسی ۲۱۱۱۲۲۲یازدهم۱۴۰۰– مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم” .
جغرافیای ۲۱۱۱۲۱۸یازدهم۱۴۰۰– مطالب “بیشتر بدانیم”، “بیندیشیم”، “برای مطالعه”،”توضیحات زیر نویس ها”، “نقشه ها و مدل ها”، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” و “واطه نامه های پیوست کتاب”
جغرافیای ۳ (کاربردی)۱۱۲۲۱۸دوازدهم۱۴۰۱– مطالب “بیشتر بدانیم”، “بیندیشیم”، “برای مطالعه”،”توضیحات زیر نویس ها”، “نقشه ها و مدل ها”، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” و “واطه نامه های پیوست کتاب”
تاریخ ۱۱۱۰۲۱۹دهم۱۳۹۹– تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم» و «یک توضیح»
– تمام مطالب مندرج در جدول
– تمام مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
– متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از دروس ۱۵، ۱۴، ۱۳ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
تاریخ ۲۱۱۱۲۱۹یازدهم۱۴۰۰– تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم» و «یک توضیح»
– تمام مطالب مندرج در جدول
– تمام مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
– متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
تاریخ ۳۱۱۲۲۱۹دوازدهم۱۴۰۱– تمامی مطالب ذیل عنوان های «بیشتر بدانیم» و «یک توضیح»
– تمام مطالب مندرج در جدول
– تمام مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
– متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان «بررسی شواهد و مدارک»
علوم و فنون ادبی۱۱۰۲۰۳دهم۱۳۹۹– خود ارزیابی
– کارگاه های تحلیل فصل
روانشناسی۱۱۱۲۲۴یازدهم۱۴۰۰– بخش برای مطالعه تمام دروس
– پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
جامعه شناسی ۱۱۱۰۲۲۰دهم۱۳۹۹– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از دروس ۹ و ۱۴ بخوانیم و بدانیم صفحات ۱۲۶، ۱۰۹، ۱۱، ۸، ۴ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
جامعه شناسی ۲۱۱۱۲۲۲یازدهم۱۴۰۰– مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار ۱۱۱۰۲۱۲دهم۱۳۹۹– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار ۲۱۱۱۲۱۲یازدهم۱۴۰۰– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
– درس دوم (درس سری های زمانی) از فصل سوم(فصل آمار)؛ صفحات ۶۳ تا ۷۳
ریاضی و آمار ۳۱۱۲۲۱۲دوازدهم۱۴۰۱– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
اقتصاد۱۱۰۲۲۱دهم۱۳۹۹– بخش های: موقعیت در اول هر درس؛ بیشتر بدانیم؛ شهد شکر؛ درس زندگی؛ گفت و گو در کلاس؛ فعالیت ها.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث درس های ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۲ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
جغرافیای ایران۱۱۰۲۱۸دهم۱۳۹۹– مطالب “بیشتر بدانیم”، “بیندیشیم”، “برای مطالعه”، “توضیحات و زیر نویس ها”، “نقشه ها و مدل ها”، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” و “واژه نامه های پیوست کتاب”

حذفیات کنکور تجربی ۱۴۰۲

زیست شناسی ۱۱۱۰۲۱۶دهم۱۳۹۹– مطالبی که با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.
– پرسش های عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی و فرمول ساختار مواد شیمیایی.
– پرسش از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده اند.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث زیر (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
فصل اول: از زیست شناسی درخدمت انسان تا آخر گفتار۱.
فصل دوم : گفتار۳.
فصل سوم: از ظرفیت های تنفسی تا آخر گفتار۲.
فصل چهارم : از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار۲ و گفتار ۴
فصل پنجم : از تخلیه ادرار تا آخر گفتار۲.
فصل ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار۱ . از سازش با محیط تا آخر فصل.
فصل هفتم : از بهبود خاک تا آخر گفتار۱ و از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار۲.
زیست شناسی ۲۱۱۱۲۱۶یازدهم۱۴۰۰– مطالبی که با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.
– پرسش های عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی و فرمول ساختار مواد شیمیایی.
– پرسش از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده اند.
زیست شناسی ۳۱۱۲۲۱۶دوازدهم۱۴۰۱– مطالبی که با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.
– پرسش های عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی و فرمول ساختار مواد شیمیایی.
– پرسش از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده اند.
فیزیک ۱۱۱۰۲۱۴دهم۱۳۹۹– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که ان ها نیاز به تجزیه بردار است، جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث زیر (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
فصل ۱: بخش ۱-۶ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۲: بخش ۲-۲ و ۲-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۳: صفحه ۷۵ و ۷۶ (بازده) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۴: صفحه ۹۲ تا ۹۵ (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب) بخش ۴-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فیزیک ۲۱۱۱۲۴۴یازدهم۱۴۰۰– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده ود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد
فیزیک ۳۱۱۲۲۴۴دوازدهم۱۴۰۱– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که ان ها نیاز به تجزیه بردار است، جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.
ریاضی ۲۱۱۱۲۲۱یازدهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی ۳۱۱۲۲۱۱دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

حذفیات کنکور ریاضی ۱۴۰۲

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
فیزیک ۱۱۱۰۲۰۹دهم۱۳۹۹– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که ان ها نیاز به تجزیه بردار است، جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث زیر (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
فصل ۱: بخش ۱-۶ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۲: بخش ۲-۲ و ۲-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۳: صفحه ۷۵ و ۷۶ (بازده) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل ۴: صفحه ۹۲ تا ۹۵ (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب) بخش ۴-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل۷ : صفحات ۱۴۱ تا ۱۴۴ (ماشین های گرمایی برون
سوز و درون سوز(، بخش۸-۵ و پرسش ها و مسئله های
مرتبط با آنها در انتهای فصل.
فیزیک ۲۱۱۱۲۰۹یازدهم۱۴۰۰– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده ود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد
فیزیک ۳۱۱۲۲۰۹دوازدهم۱۴۰۱– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که ان ها نیاز به تجزیه بردار است، جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.
هندسه۱۱۱۰۲۱۳دهم۱۳۹۹– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه۲۱۱۱۲۱۳یازدهم۱۴۰۰– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه۳۱۱۲۲۱۳دوازدهم۱۴۰۱– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
حسابان۱۱۱۱۲۱۴یازدهم۱۴۰۰– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
حسابان۲۱۱۲۲۱۴دوازدهم۱۴۰۱– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضیات گسسته۱۱۲۲۱۵دوازدهم۱۴۰۱– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
آمار و احتمال۱۱۱۲۱۵یازدهم۱۴۰۰– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

برای اطلاع از جزئیات دوره ها و تخفیف های کلاسینو از طریق لینک ثبت نام انتهای صفحه اقدام نمائید.

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب